Intelligent investing. Enlightened model.
New York, NY and Herzliya, Israel